Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας επιχορηγεί προνοιακούς φορείς ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Πολιτικών ΑμεΑ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2646/1998 (Φ.Ε.Κ. 236/1998 τ. Α΄) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ 21/2016 τ. Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του Ν. 4837/2021 (Φ.Ε.Κ. 178/2021 τ. Α΄) και ισχύει.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο