Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32 παρ. 2 περ. β εδ. ββ και γγ του ν. 4412/16) για την ανάθεση υπηρεσιών παραμετροποίησης και θέσης σε λειτουργία του «Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων» Docutracks με μεταφορά σαράντα (40) αδειών από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΚΟΙΣΟ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο