Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4604/2019, κάθε Περιφέρεια οφείλει να συγκροτήσει Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας (ΠΕΠΙΣ), με απόφαση του/της Περιφερειάρχη.

Παράλληλα με το άρθρο 6 του ν. 4604/2019 προστέθηκε, σε συνέχεια του άρθρου 70 του ν. 3852/2010, νέο άρθρο 70Α, βάσει του οποίου συστήνεται πλέον σε κάθε Δήμο «Δημοτική Επιτροπή Ισότητας» (ΔΕΠΙΣ), καθώς η σύστασή της σε όλους του Δήμους κρίνεται επιβεβλημένη.

Τόσοι οι ΔΕΠΙΣ όσο και οι ΠΕΠΙΣ:

  • λαμβάνουν υπ’ όψιν τις πολιτικές της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, με σκοπό την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές της Περιφέρειας,
  • εισηγούνται και συμμετέχουν στην κατάρτιση των Περιφερειακών και Δημοτικών Σχεδίων Ισότητας,
  • διατυπώνουν προτάσεις και εισηγούνται προς τα αρμόδια όργανα της Περιφερειών και των Δήμων τη λήψη αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής.
  • επιδιώκουν τη διασφάλιση και προώθηση της ισότητας των φύλων και την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων μέσα από δράσεις επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης των πολιτών της Περιφέρειας.

Έως σήμερα (2021) έχουν συσταθεί 259 Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας και 8 Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο