Εξειδίκευση της Στρατηγικής κατά της Απάτης στα έργα και στις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης αρμοδιότητας ΥΚΟΙΣΟ

Το παρόν κείμενο αφορά στην εξειδίκευση της Στρατηγικής κατά της Απάτης, όπως αυτή διαμορφώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) του Υπουργείου Οικονομικών, για τα έργα και τις δράσεις ευθύνης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΕΚΑ) και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ) που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και εφαρμόζεται στο πλαίσιο της καταπολέμησης της απάτης και οιασδήποτε άλλης παράνομης δραστηριότητας κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Συνοπτικά, εξειδικεύονται οι βασικοί άξονες και οι στόχοι της Στρατηγικής κατά της Απάτης, καθώς και τα επιμέρους στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης Απάτης, το οποίο λειτουργεί ως τον βασικό αποτρεπτικό μηχανισμό των περιστατικών διαφθοράς και απάτης στις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Στρατηγική κατά της Απάτης εφαρμόζεται για τα έργα και τις δράσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Πυλώνα 3 «Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή» και ειδικότερα, στον Άξονα 3.4 του ΕΣΑΑ.

Στρατηγική κατά της απάτης

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο